MR en OR.

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). 

De MR is het formele inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR houdt zich onder andere bezig met het formatieplan, het zorgplan, de visie van de school / Peuterschool en van De Haagse Scholen en de financiële situatie. In deze raad zitten drie ouders en drie personeelsleden van OBS de Tweemaster en één ouder en één personeelslid van peuterschool Duinroosje. De leden van de MR worden gekozen voor een periode van drie jaar. Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter en tevens contactpersoon van de MR, Nathalie Goderie of en mail sturen naar mr@obs-tweemaster.nl 

De inspraak van ouders en personeel voor bovenschoolse zaken is geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Informatie over de GMR is te vinden op de website www.dehaagsescholen.nl onder “medezeggenschap”.

Als u wilt meedenken over activiteiten in de school, dan wilt u misschien deelnemen aan de OR (ouderraad). Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Nathalie Goderie.